F-gaaside määrus

EL-i F-gaaside määruse mõju suruõhk-jahutuskuivatile

Uus F-gaaside määrus (EL) 517/2014 aitab vähendada fluoritud kasvuhoonegaaside heidet ja piirata sel viisil kliima soojenemist. See on Euroopas kohustuslik õigusakt. 

Määruses keelatakse kindlate kasvuhoonegaaside ja külmaainete turuleviimine ning tagatakse kvoodisüsteemi kaudu turul levinud külmaainete turupakkumise märkimisväärne vähenemine. Külmafirmadele ja -käitajatele kehtestatakse lisaks laiendatud nõuded fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemiseks.

Lähtudes korduma kippuvatest küsimustest, proovime alljärgnevalt seda küllalt keerukat valdkonda igapäevakasutuseks arusaadavamaks teha. Täpsemat teavet leiate põhimõtete kirjeldusest.

Keda uus F-gaaside määrus puudutab?

Põhimõtete kirjeldus on mõeldud ainult lugejatele, kes ostavad, müüvad, käitavad, hooldavad, remondivad või kõrvaldavad jahutuskuivateid EL-is.

Milliseid jahutuskuivateid see puudutab?

See puudutab jahutuskuivateid, mis imporditakse EL-i või toodetakse, käitatakse, hooldatakse, remonditakse ja kõrvaldatakse EL-is, kui nende käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase. Tänapäevastes turul tüüpilistes seadmetes kasutatakse üldjuhul külmaainena fluorsüsivesinikke (HFKW). Tegemist on selliste fluoritud kasvuhoonegaasidega. 

See põhimõtete kirjeldus liigitab suruõhu ja inertgaaside kuivatamiseks mõeldud jahutuskuivatid määruse tähenduses statsionaarseteks külmasüsteemideks. Jahutuskuivatid liigitatakse selle järgi külmasüsteemideks, mis on ette nähtud käsitöönduslikuks ja tööstuslikuks kasutamiseks. Väljaanded majapidamises kasutatavate jahutus- ja külmutusseadmete ning kommertskasutuseks mõeldud seadiste turuleviimise kohta ei kehti jahutuskuivati jaoks.

Mis muutub võrreldes vana F-gaaside määrusega?

Senine F-gaaside määrus (EL) 842/2006 kaotas kehtivuse seoses uue määruse (EL) 517/2014 jõustumisega 01.01.2015. Senised nõuded jäid suuremas osas alles ja laienesid veelgi. Järgnevates valdkondades määrati eelkõige jahutuskuivateid puudutav sisu uuesti:

  • tänapäeval levinud külmaainete turupakkumise vähenemine (alates artiklist 14);
  • teabe avaldamise kohustus jahutuskuivati ja selle külmaainete kohta (artikkel 12);
  • R-404A keeld kuivatite remontimiseks, mille täitekogus algab 10,2 kg (artikkel 13);
  • R-404A jahutuskuivatite turuleviimise keeld (artikkel 11); 
  • lekkekindluse kontrolli uued piirväärtused ja dokumentatsioonikohustused (artikkel 3–4, 6);
  • hooldepersonali sertifitseerimine (artikkel 10);
  • külmaainete taastamine nende kasutusea lõpus (artikkel 8).

Kas tänapäeval levinud külmaaineid tulevikus enam ei pakuta?

Praegu on kõik seni levinud külmaained jahutuskuivatitele turul saadaval. Kindlate külmaainete saadavus väheneb. Mõned külmaained, nt R-404A kaovad lähiajal turult täielikult. Tänapäevaste külmaainete individuaalne kehtivusaeg ja maht oleneb olulisel määral nende globaalse soojenemise potentsiaalist. See arvutatakse toote külmaaine globaalse soojenemise potentsiaali (lühend GWP – global warming potential) ja meetertonnides massi põhjal. See toode on CO2 ekvivalent.

Mis on tänaste külmaainete turupakkumise vähenemise põhjus?

Määruse jaoks arvutati välja ajavahemikus 2009 kuni 2012 EL-is turule viidud fluoritud kasvuhoonegaaside aasta keskmine kogus. See CO2 ekvivalendina väljenduv kogus fikseeriti 2015. aastaks 100% alusena. Seda tuleb kuni aastani 2030 järk-järgult 21%-ni vähendada. Seda protsessi nimetatakse väljumiseks.

Kas käitaja peaks hoidma kasutuskohas tehtava hoolduse jaoks R-404A varu?

Ei. Fluoritud kasvuhoonegaase tohib paigaldamiseks, hoolduseks, korrashoiuks ja remondiks müüa ainult ettevõtetele, kes on määruse tähenduses sertifitseeritud või kus töötavad litsentsiga töötajad. Peale selle tuleb arvestada, et uut R-404A tohib alates 01.01.2020 kasutada hoolduseks ainult süsteemides, mille täitekogus on alla 10,2 kg. Seetõttu tuleks kaaluda alternatiivse külmaaine kasutuselevõttu.